Det Galaktiske Parti : Motorvei

 

Veisystemet slik det oppfattes i Norge er ansett som primitivt, og av lav effektivitet. Det er hull i veiene som ødelegger kjøretøyet og svinger og ulempelige veier som er dårlige for aktiv trafikk. Dessuten er de trange og uoversiktelige, mange med lav asfaltkvalitet. Gangfelt for myke trafikanter er også mangelfullt og i mange tilfeller livsfarlige.

 

Slik Det Galaktiske Parti ser for seg veinettet er slik. Mellom store byer og tettsteder skal det være 2 felts kjørebane hver vei. Det vil si 4 felt totalt på strekker unntatt boligområder. Alle veibaner i høyhastighets vei nettet, som erklæres over 50 Kmt skal ha sperrefelt på en meter eller mer og en fysisk barriere i mellom veibanene for å forhindre motgående kollisjoner. Langs veiarmen eller yttre veilinje skal det være oversiktelig skue på fysiske 5 meter inn til fysisk motstand. Enten ved å fjerne fjell, jevne jorden eller hogge skog og kratt, slik at sikten blir god. Gangvei ved siden av hurtiggåede trafikk baner skal ha fysisk avstand på 3 meter og være markert med en vollgrav, eller en jordfylling, for å eliminere fysisk kontakt mellom kjøretøy og myke trafikanter.

 

Hvis man sier at dette vil koste mye penger, så ønsker Det Galaktiske Parti å klargjøre en par ting først. Traffikkulykkene som medfører tap av menneskeliv, invalidiseringer og tap motorkjøretøy samt forsikrings premier og andre komplikasjoner er astronomiske i forhold til utbedring av veinettet. Dessuten er det veldig merkverdig, at selv på 40 og 50 tallet når Norge var et aldeles lutfattig land. Ble veier, skoler, industribygg og institusjoner bygget. Ble de bygget gratis ? Forskjellen på nå og da, er at nå er Norge etablert, økonomisk og strukturellt. Slik må også veinettet være.

 

Myke trafikanter som enten går parallellt med veibanen eller har mulighet til å krysse veien skal holdes på mest mulig forsvarlig avstand fra motorkjøretøyene. De skal helst være uten fysisk kontakt overhode. Biler burde derfor forbys i bykjernen, der det er uendelig mange fotgjengeroverganger og muligheter for frustrasjon for bilføreren og for fotgjengeren som i psykologisk stressede situasjoner kan ta unødige sjanser og utsette seg selv og andre. Biler skal parkeres utenfor bykjernen i dedikert areal for bilparkering. Byens varetransport kan fortsatt benytte veiene. Veinettet i byene kan da benyttes friere av befolkningen og forretningsliv. Befolkningen kan benytte bena som de har til å gå på eller ta kollektivtrafikk for å forflytte seg.